top of page

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Kapitel 3

 

Skolens egne undervisningsmål samt delmål og undervisningsplaner:

For så vidt angår slutmål, delmål og undervisningsmål gælder flg.:

  • Arbejdet hermed foregår i fagudvalgene.

  • Som hovedregel følges Fælles Mål, dog med flg. undtagelser:

Vi har Natur i 3. og 4. klasse

Faget erstatter faget Natur og teknik, derfor har Realskolen egne læseplaner i faget.

Vi har Geografi og biologi i 5. og 6. klasse

Faget erstatter faget natur og teknik, hvorfor vi har interne læseplaner i faget.

Vi har Fysik i 6. klasse

Også dette fag erstatter faget Natur og teknik, derfor har Realskolen egne læseplaner i faget.

Vi har håndarbejde og sløjd i 5. og 6. klasse

Disse to fag erstatter faget håndværk og design, hvorfor vi har interne læseplaner i faget.

Vi har MasterClass i 4.-6. klasse

Fagene der udbydes her er obligatoriske valghold, der udbydes hvert halve år. Til hver periode udarbejdes et samlet hæfte hvori alle fag beskrives.

Vi har E-sport - et valgfag til 7.-9. klasse

Også til dette fag er der udarbejdet en intern beskrivelse og læseplan.

Vi har Projektfag, Krea, Personlig Power og Filosofi i 10. klasse
Alle fire fag er særlige udarbejdet til vores 10. klasses tilbud - og har derfor egne læseplaner.

Vi har ikke natur/teknik eller madkundskab.

Men vi står alligevel mål med Folkeskolelovens krav, idet begge disse fags undervisningsmål er indkorporeret i den daglige undervisning i andre fag.

 

Kvalitetsevaluering

Skolen har et test/prøve-program, som omfatter:

  • Karaktergivning 3 gange årligt 3. -10. klasse

  • Terminsprøve 1 gange årligt 9.-10.klasse

  • Årsprøver 6.-8. klasse

Se nærmere under kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.

Der udarbejdes årsplaner i alle fag og på alle klassetrin. Årsplanerne udgives på forældre- og elevintra, senest 1.9 i det skoleår, som de er gældende i.

En stor del af skolens virke bygger på gensidig tillid samt uddelegering af det pædagogiske ansvar til lærerne.

Ligeledes bygges på ovenfor beskrevne evalueringstiltag samt forældrenes almindelige tilsyn.

Samtidig lærer vi eleverne at selvevaluere og er i dialog med eleverne om undervisningen.

Evalueringen af dette kapitel er foretaget i efteråret 2017

Evalueringsmetode:

Et repræsentativt udvalg af skolens fagudvalgsformænd i såvel de humanistiske, de naturvidenskabelige som de praktisk/musiske fag har varetaget evalueringen af Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse som et udvalgsarbejde på PMØ (faste mødedage) i efteråret 2017, med drøftelser på baggrund af allerede eksisterende fagplaner (Fælles mål og skolens egne læseplaner for udvalgte fag) og med efterfølgende præsentation i lærerrådet og for skolens ledelse.

Evalueringsresultat:

Gennem denne evaluering er vi blevet opmærksomme på, at vi fremadrettet bør have en større systematik i registreringen af ændringer og tilretninger i skolens læseplaner. Der er alt for mange af "vores egne fags" læseplaner der er forældede. 

Vi er endvidere blevet opmærksomme på, at vi skal øge fokus på inddragelse af mål i den konkrete undervisning. Vi bliver nysgerrige på om elever oplyses om hvad del-, trin- og slutmål er i de forskellige fag - det glæder både de officielle fag og vore egne. 

 

Mål frem mod næste evaluering:

Når et fagudvalg foretager en ændring i en intern læseplan, skal dette straks opdateres på skolens hjemmeside og overfor forældre og elever. Vi øger fokus på inddragelse og konkretisering af mål i undervisningen og i vores dialog med eleverne. Vi vil bruge tid i fagudvalgene til netop dette tema, så der bliver tid og plads til at dele fælles viden og inspirere hinanden til at inddrage fagets mål i undervisningen.

 

Handleplan:

Der arbejdes kontinuerligt i skolens fagudvalg på at være opdateret på fagenes mål og inddrage disse i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af den daglige undervisning. Vi skal sikre at undervisningen leder frem mod de fastlagte undervisningsmål.

Derudover skal alle interne læseplaner opdateres - nogen skal helt skiftes ud. Dette arbejde planlægges til at foregå i foråret 2019 - både i fagudvalg og på PMØ. Herefter vil læseplanerne fremgå af både skolens hjemmeside, samt lægges på denne evaluering.

I forhold til hvordan vi som skole vil benytte os af vores viden om elevernes standpunkt på de enkelte trinniveauer, i henholdsvis dansk, engelsk og matematik, i vores evaluering af om undervisningen faktisk leder frem mod de fastlagte undervisningsmål - vil vi benytte os af en del af samme handleplan som fremgår af kapitel 2.

 

Næste evaluering:

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse evalueres igen i foråret 2020.

bottom of page