Dansk som andetsprog

 Kapitel 8

 

Dansk som andetsprog

 

Formålet med selvevalueringen er at give indblik i skolens indsats for elever med dansk som andetsprog.

Skolens mål med indsatsen i dansk som andetsprog er, at eleverne skal kunne indgå ligeværdigt med deres klassekammerater i undervisnings- og læringssituationer trods deres særlige forudsætninger som flersprogede.

 

Skolens definition på en flersproget elev

En elev, hvor der tales ét eller flere andre sprog end dansk i hjemmet, er flersproget, og vi skal vurdere behovet for undervisning i dansk som andetsprog.

 

Nødvendige kompetencer

Undervisningen i dansk som andetsprog (tilrettelagt som særlige kurser uden for hjemklassen) varetages af én af skolens læsevejleder, som gennem efteruddannelse løbende kvalificerer sig hertil.

Skolens læsevejleder fungerer desuden som ressourceperson for skolens øvrige lærere.

 

Identifikation af elever

Tosprogede elever visiteres til undervisning i dansk som andetsprog gennem læsevejlederens samtale med klasselæreren samt test foretaget af testlærer/læsevejleder. Testning omfatter stave- og læsetest, som alle skolens elever får foretaget på udvalgte klassetrin. Se kapitel 2, bilag 1.

 

Organisering af undervisningen i dansk som andetsprog

Eleverne undervises i dansk som andetsprog på årgangsinddelte hold hovedsageligt på 1.-3. klassetrin. Holdene kan sprede sig over to klassetrin. Holdstørrelsen er almindeligvis 4-6 elever - og foregår i Boosteren. Der arbejdes særligt med begreber.

Undervisningen i dansk som andetsprog foregår som selvstændig undervisning i 1-2 lektioner/uge.

Skolen forsøger at lægge undervisningen uden for elevernes undervisningstid i hjemklassen, men dette er ikke altid muligt.

Alle lærere er forpligtet på at integrere undervisning i dansk som andetsprog i alle fag.

Forældre til flersprogede elever opfordres til at benytte skolens SFO-tilbud til elever i 0.-3. klasse, da sprogstimulering gennem leg og sociale aktiviteter er af afgørende betydning for udviklingen af børnenes danske sprog og begrebsverden.

 

Elevens behov og udbytte

Elevernes behov for undervisning i dansk som andetsprog vurderes årligt med henblik på tilrettelæggelse af indsatsen og fordelingen af ressourcer i det kommende skoleår. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem læsevejlederen og elevens klasselærer (som indhenter vurderinger fra faglærerne).

Forældrene inddrages i drøftelser af elevens udbytte af undervisningen på de halvårlige skole-hjemsamtaler med klasselæreren.

 

Evalueringen er foretaget efteråret 2016 med deadline d. 1.12.16.

Den skriftlige rapportering er foretaget den 15.1.2017

 

Evalueringsmetode:

Evalueringen er varetaget af Boosterteamet i samarbejde med den pædagogiske leder.

Teamet har drøftet og beskrevet skolens praksis omkring identifikation af elever, organisering af undervisningen i dansk som andetsprog samt vurdering af elevernes behov og udbytte (se ovenfor).

 

Evalueringsresultat:

Der er brug for en mere systematisk og evident undersøgelse af hvordan de to-sprogede elever klarer sig til både interne test og afgangsprøver - i forhold til den gennemsnitlige elev på vores skole. Skolens mål for dette område skal defineres mere præcist og målbart, så evalueringen bliver mere klar og til at handle efter.

Vi har meget få hold med to-sprogede, så ingen tvivl om at der er plads til forbedring. Der er brug for mere uddannelse på området, så vi kan tilrettelæge et bedre tilbud.

Mål frem mod næste evaluering:

En oplevet udfordring i arbejdet med tosprogede elever er at få undervisningen i dansk som andetsprog integreret med undervisningen i fagene. Skolens mål er, at læsevejlederen fremover i højere grad deltager i undervisningen i hjemklassen og sammen med klassens lærere tilrettelægger de særlige støtteordninger og/eller kursusforløb, som de tosprogede elever har behov for. På denne måde gives også øgede muligheder for faglig sparring om den generelle undervisning i dansk som andetsprog mellem faglærerne og læsevejlederen.

Den nationale test der omhandler dansk som andetsprog ønskes afprøvet som evalueringsmulighed.

Handleplan:

Når vi - også sammen med forældrene - finder løsninger på de tosprogedes særlige udfordringer, skal vi huske at indtænke den kulturelle dimension.

Skolen vil fortsat fokusere på faglig læsning i alle fag – at alle lærere arbejder med elevernes læseformål og læsestrategier. Dette vil også komme de tosprogede elever til gavn. Udviklingen følges gennem test af læsevejlederen sammen med dansklærerne.

 

Næste evaluering:

Dansk som andetsprog evalueres igen i efteråret 2019.