top of page

Samlet vurdering og handleplan Kapitel 11

Vi er nu i april 2019 i fuld gang med tredje cyklus med selvevaluering.

 

Samlet kan vi sige, at selvevalueringen har ført til det ønskede resultat, nemlig:

• En forøget indsats på skoleudvikling af de områder vi sætter fokus på.

• En forøget debat om ”Gør vi det, vi siger, vi gør” både i forældregruppen og i personalegruppen.

• En bedre validitet i vores påstand om, at vi er en god skole.

 

Denne første evalueringscyklus har i høj grad været centreret omkring mindre udvalg, og det var vores klare ønske at næste cyklus i langt højere grad indragere alle skolens lærere. Det lykkedes og vores næste mål er en højere grad af nær-inddragelse i form af brug af fokusgrupper. 

Da vi evaluerede skolens profil, kom vi frem til, at vi i meget høj grad gør, hvad vi siger, vi gør. Miljøet på skolen er værdibaseret, og både vi og brugerne føler, at vi i høj grad lever op til skolens formål.

Evalueringens handleplaner på de enkelte felter er samlet herunder;   

Kapitel 1; Skolens profil og samlede undervisningstilbud

Der er fortsat brug for at arbejde refleksivt med skolens værdier, formål og profil,  Der skal nedsættes fokusgrupper for både forældre og elever, hvor der arbejdes refleksivt med skolens værdier - det planlægges at nedsætte disse forkusgrupper i løbet af skoleåret 2019/20.

I daglig ledelse og bestyrelse skal der i november 2019, ved budgetlægningen for 2020, tages stilling til hvor store ressourcer, der kan sættes af til både det interne arbejde med værdierne og til den grafisk markering af værdierne i skolens fysiske læringsmiljø.

Derudover påbegyndes i de nærmeste tre år arbejdet med udarbejdelse af en visionsplan  - ud fra en evaluering af målene i Visionsplan 2021.

Kapitel 2; Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
Forældre og elevers oplevelse af inddragelse ved skole/hjem-samtalerne skal undersøges nærmere
  - kan vi gøre det anderledes i forhold til skole-hjem-samtalerne? Der skal nedsættes forkusgrupper for både forældre og elever, hvor der skal reflekteres nærmere over den måde vi nu gennemfører skole-hjem-samtaler, indholdet og virkningen af disse samtaler. Fokusgrupperne nedsættes i foråret 2020.

Fortsætte med at lave benchmarking af 9. og 10. klasses eksamenskarakterer i forhold til både folkeskoler i området, gennemsnittet på landsbasis samt i forhold til Realskolens tidligere resultater, hvert år i august, som opfølgning på sommerens prøver og resultater. Denne sammenligning skal tages med ud i fagudvalgene til nærmere granskning med en beder udvikling for øje. der vil i fagudvalgene arbejdes med hvordan eleverne i højere grad kan inddrages i deres daglige evaluering, for at motivere dem til bedre resultater. 

Kapitel 3; Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Der arbejdes kontinuerligt i skolens fagudvalg på at være opdateret på fagenes mål og inddrage disse i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af den daglige undervisning. Vi skal sikre at undervisningen leder frem mod de fastlagte undervisningsmål.

Derudover skal alle interne læseplaner opdateres - nogen skal helt skiftes ud. Dette arbejde planlægges til at foregå i foråret 2019 - både i fagudvalg og på PMØ. Herefter vil læseplanerne fremgå af både skolens hjemmeside, samt lægges på denne evaluering.

I forhold til hvordan vi som skole vil benytte os af vores viden om elevernes standpunkt på de enkelte trinniveauer, i henholdsvis dansk, engelsk og matematik, i vores evaluering af om undervisningen faktisk leder frem mod de fastlagte undervisningsmål - vil vi benytte os af en del af samme handleplan som fremgår af kapitel 2.

Kapitel 4; Elevens alsidige personlige udvikling

Elever inddrages i løbet af skoleåret i undervisningens tilrettelæggelse, og de overdrages ansvar for enkeltvis/i fællesskab at planlægge og udføre dele af undervisningen.

Der udarbejdes årligt en fælles trivselsundersøgelse, samt flere klasse-individuelle trivselsundersøgelser baseret på lærere og elevers ønsker.

Vi vil arbejde på at lave flere aktiviteter på tværs af klasserne, for at styrke relationerne eleverne i mellem - for på den måde at mindske drilleri/mobberi.

I forhold til at 1 % af eleverne føler sig mobbet af lærere, så vil vi bruge mødetid på netop at debattere den gode relation mellem lærer og elev. Dette vil tages op i løbet af foråret 2019 - som opfølgning på trivselsundersøgelsen.

Der i gangsættes flere talentvejleder forløb i klasserne i april-juni 2019, for at inspirere lærere til en anden tilgang til undervisningsdifferentiering og på den måde stimulere flere elever til bedre læring.

Kapitel 5; Frihed og folkestyre

Vi finder ikke der er de store behov for udviklingsindsatser i forhold til den faglige indgang til frihed og folkestyre, men der er brug for et arbejde i klasserne for at styrke elevernes mod til at ytre sig, samt skabe de trygge miljøer hvor det kan lade sig gøre. Derfor skal vi have et lærer-temamøde, hvor det brede arbejde med elevernes trivsel debatteres. På mødet vil dagsordenen handle om opmærksomhed på marginalisering af elever eller elevgrupper, organisationsformer der understøtter udviklingen af elevernes evne til at indgå i sociale fællesskaber, strategi og handleplaner ved bekymring for mistrivsel og/eller radikalisering og endelig ligestilling mellem kønnene. Dette temamøde vil finde sted i foråret 2020. 

Kapitel 6; Tilbud om undervisning i 10. klasse

 • Orientering og reklame for ”TEAM 10”:

  Der skal konstant holdes fokus på information & orientering om og promovering, branding af - samt reklame for Realskolens 10. Klassetilbud og dets mange muligheder for de unge mennesker. Det er primært Klasselederens ansvarsområde.

 • Fokus på konceptoverholdelse:

  Klasselederen skal løbende have fokus på, om vi lever op til de ting der loves i orienteringsmaterialet om ”TEAM 10”-Konceptet” Der skal korrigeres i vores handlemåde, såfremt det konstateres vi på et eller flere punkter ikke lever op til det lovede. Det er primært Klasselederens ansvarsområde, at sørge for en korrigering sker.

 • Punkter på teammøder:

  På teammøderne kan der løbende tages punkter op om tiltag der evt. kunne være hensigtsmæssige. Alle lærere i teamet kan komme med forslag til nye tiltag. På teammøderne kan/skal der tages punkter op procedurer, handlemåder, konditioner, m.v.,, som man ikke synes fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at få korrigeret.  Alle i lærerteamet kan tage sådanne punkter op.

 • Klasselederen har fokus på nye tiltag og ting der evt. skal ændres. Klasselederen skal løbende have fokus på, om der er områder der ikke fungerer helt hensigtsmæssigt, eller om der kan tilføjes nye tiltag til konceptet, som kunne være hensigtsmæssig.

Kapitel 7; Specialundervisning

Området er et fortsat arbejdsområde for Boosterteamet og afdelingslederen for specialundervisning og støtteelever. Der skal også arbejdes generelt med lærergruppen om brugen og behovet for specialundervisning, særligt i forbindelse med arbejdet med undervisningsdifferentiering og inklusion.

Der skal sættes ressourcer af til at ansætte en afdelingsleder, så området opprioriteres og udvikles. 

Der skal inden næste evaluering besluttes hvilken evalueringsmetode der skal anvendes til dette område, for at sikre at vi får en grundig og dybdegørende evaluering.

Kapitel 8; Dansk som andetsprog

Når vi - også sammen med forældrene - finder løsninger på de tosprogedes særlige udfordringer, skal vi huske at indtænke den kulturelle dimension.

Skolen vil fortsat fokusere på faglig læsning i alle fag – at alle lærere arbejder med elevernes læseformål og læsestrategier. Dette vil også komme de tosprogede elever til gavn. Udviklingen følges gennem test af læsevejlederen sammen med dansklærerne.

Kapitel 9; Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Skolens ledelse vil samarbejde nærmere med UU-vejlederen for at finde/lave statistik på skolens egne elevers videre forløb i uddannelsessystemet.

Kapitel 10; Skolelederens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

Skoleledelsen skal lægge en plan for i højere grad at arbejde struktureret med data, så elevernes testresultater gennem skoleforløbet på en let tilgængelig måde kan blive brugt til læring, refleksion og nysgerrighed på ledelsesniveau om, hvor den enkelte elev er i sin udvikling.

Selvevaluering skal være en langt mere synlig i skolens processer. Der bliver evaluereret på alle parametre, men skoleledelsen vil gerne synliggøre og italesætte at der er tale om selvevalueringsprocesser.

Skoleledelsen vil planlægge ressourcer, så der bliver mulighed for observation i klasserne. Forretningsudvalget for LR inddrages i denne planlægning

Samlet set mener vi, at vi har en skole, vi kan tillade os at være stolt af. Både denne evalueringscyklus og forældrenes tilkendegivelser gør, at vi med rette mener at kunne sige:

 

 • Vi er en skole, der i høj grad lever op til vores formål om at skabe et værdibaseret skolemiljø.

 

 • Vi leverer en undervisning, som mindst lever op til folkeskolens, og vi udvikler vores elever til

       selvstændige borgere i et demokratisk Danmark.

bottom of page