top of page

Specialundervisning Kapitel 7

 

Skolens praksis her og nu

Specialundervisning på Holbæk Private Realskole foregår i Boosteren. Her tilrettelægges spec.uv.kurser af omkring 8 ugers varighed tilpasset særlige elevers behov. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med skolens Booster-lærere, den pædagogiske leder samt elevens faglærer. 

 

Støtteforanstaltningerne omfatter:

Kursusbaseret specialundervisning

Dansk som andetsprog

Elever med individuelle lærertimer

Elever med pædagogisk støtte

Elever tilknyttet VAKS

 

Efter et afklarende møde med elevernes/elevens faglærer, udarbejder Boosterlæreren en læringsplan for det enkelte hold/den enkelte elev, som udleveres til både forældre og faglærer. Læringsplanen tages op til evaluering efter endt kursusforløb, og herefter vurderes det fortsatte behov. 

 

Kvalifikationer og konmpetencer:

Boosterlærernes kvalifikationer og kompetencer opdateres løbende i form af deltagelse i

kurser, efteruddannelse, konferencer, temadage og netværk. Den pædagogiske leder sikrer, at lærerne løbende tilbydes og deltager i relevant opkvalificering. Herfor deltager både matematik- og læsevejledere i netværk, både med Holbæk Kommune, men også etablerede netværk med vejledere på andre private skoler. 

Vejlederne deltager også i de årlige vejlederkonference i såvel offentlig som privat regi.

Skolen har et tæt samarbejde med PPR. Der ligger fast et møde kaldet Konsultativt Forum med skolepsykolog, talepædagog og sundhedsplejerske,

hvor den pædagogiske leder og støtteelever og relevante Booster- og faglærere deltager i samtale om relevante elever, faglig snak osv.

Alle skolens lærere tilskyndes at tale med skolepsykologen i faglige sammenhænge. Ligeledes har skolen et samarbejde med kommunens læsekonsulent, og medarbejdere kan altid aftale møde med læsekonsulenten via den pædagogiske leder. Såvel skolepsykolog, talepædagog og læsekonsulent

benyttes i opkvalificering af pædagogisk leder og lærere.

Evalueringen er foretaget efteråret 2016 med deadline d. 1.12.16.

Den skriftlige rapportering er foretaget den 15.1.2017

 

Evalueringsmetode:

Skolens Boosterteam bestående skal Boosterlærere indenfor fagene dansk og matematik har i samarbejde med den pædagogiske leder og støtteelever evalueret dette punkt på et Boostermøde.

 

Evalueringsresultat:

Vi har foretaget nye tiltag fra august 2016 i en ny form for tilrettelæggelse i form af kurser. Samtidigt har vi skåret kraftigt i timer til området i dette skoleår

og har færre elever med støtte fra SPSU-styrelsen.

Der er et behov for en opnormering af området. Behovet for Boost stiger, men især elever der har behov for SPS-støtte er stigende. Der er i langt højere grad brug for dokumentering - både i forhold til forældre, men også i forhold til PPR og SPS-ansøgninger. 

Vi har brug for at være nysgerrige på hvordan vi "måler" de gode resultater, virker vores indsats, som den er bygget op nu? 

Mål frem mod næste evaluering:

Skolens mål for specialundervisningen skal præsiceres, så en evaluering letteregøres. Det skal overvejes hvordan den gode indsats måles og registreres, til brug for det fortsatte arbejde.

Handleplan:

Området er et fortsat arbejdsområde for Boosterteamet og afdelingslederen for specialundervisning og støtteelever. Der skal også arbejdes generelt med lærergruppen om brugen og behovet for specialundervisning, særligt i forbindelse med arbejdet med undervisningsdifferentiering og inklusion.

Der skal sættes ressourcer af til at ansætte en afdelingsleder, så området opprioriteres og udvikles. 

Der skal inden næste evaluering besluttes hvilken evalueringsmetode der skal anvendes til dette område, for at sikre at vi får en grundig og dybdegørende evaluering.

 

Næste evaluering:

Specialundervisning evalueres i efteråret 2019.

 

 

 

 

bottom of page