top of page

10. klasse Kapitel 6

 

Evalueringsområde  Skolens praksis her og nu

Kapitel 6.a:

10. Klasse:

Realskolens 10. Klasse:

Holbæk Private Realskole har et 10. Klassetilbud, det kaldes ”TEAM 10”

Der er plads til 26 elever.

 

Kapitel 6.b:

Fagtilbud ud over de obligatoriske fag: (Obligatoriske fag: Dansk, engelsk, matematik)

 • Fysik (2 ugentlige lektioner)

 • Samfundsfag - Projektfag (3 ugentligelektioner.)

 • Krea - Projektfag (2 ugentlige lektioner.)

 • Personlig Power (2 ugentlig lektion.)

 • Klasseledertime (2 ugentlige lektioner)

 • Idræt (2 ugentlige lektioner)

 • Filosofi (2 ugentlige lektioner)
   

Kapitel 6.c:

Obligatorisk Selvvalgt Opgave - Beskrivelse af OSO-Forløbet:

 • Januar - uge 2:
  Intro: Klasselederen søsætter OSO-Projektet med en grundig fælles orientering af klassen.
  Klasselederen fremlægger her et grundigt oplæg for klassen, hvori Konditioner, regler, metode, bekendtgørelsen, samt hele forløbets forskellige faser beskrives, introduceres og nøje gennemgås.
  Klasselederen er gennem hele OSO-forløbet tovholder på  hele projektet

 • Januar - februar - uge 2 - 6:

 • Eleverne arbejder selvstændigt og individuelt  med OSO-Projektet under løbende vejledning af Klasselederen. Fortrinsvis arbejdes der med OSO-Opgaven i klasseledertimerne, men skal også  arbejdes med projektet hjemme.

 • Februar - uge 8:

  Eleverne har i uge 8 skemafri uge. Det vil sige, at de ikke er forpligtiget til at komme i skole i denne uge, men at de har alt tiden til at arbejde med deres OSO-projekter. Klasselederen er ”stand by” til vejledning, sparring og rådgivning af eleverne i alle de timer han normalt har 10. klasse og eleverne er naturligvis meget velkomne til at benytte skolens lokaler og andre faciliteter i den skemafrie uge.

 • Februar/marts - uge 9:

  Umiddelbart efter OSO-projektets aflevering fredag i uge 8 er der fremlæggelse af OSO-projekterne  overfor Klasseleder og intern censor. Karakter skal afgives straks hvorimod den skriftlige udtalelse følger senere.

Kapitel 6.d.

Uddannelsesplan Beskrivelse af UU-Vejledning og uddannelsesplanforløbet:

 • UU-Vejlederen kommer på besøg i klassen og introducerer uddannelsesplanerne og vejledningstilbuddet umiddelbart efter eleverne er startet i august.

 • UU-Vejlederen har sit eget kontor på skolen og er en ugentlig dag på skolen fra kl. 9.00 - 15.00 - nogle gange i længere tid. Her Tilbyder UU-Vejlederen møder, rådgivning, vejledning, orientering og information til elever, men også til lærere og forældre.

   

 • UU-Vejlederen har sin telefon åben i alle ugens hverdage for elever og forældre. Her tilbydes aftale om møder, rådgivning, vejledning, orientering og information til elever & forældre. UU-Vejlederen er ligeledes på skolens intra, så alle kan skrive og spørge om råd og vejledning den vej.

 

Kapitel 6.e:

Brobygning og praktik Beskrivelse af brobygnings- & praktikforløb

 • September - uge 36:

  UU-Vejlederen kommer på besøg  i klassen for at orientere og informere om brobygningen, der afvikles i uge 43 - ugen efter efterårsferien. Her hjælper UU-Vejlederen også de unge mennesker, såfremt der opstår problemer med tilmeldingen til brobygningen.

   

 • September - oktober - uge 37 - 41:

  UU-Vejleder tilbyder møder m. elever vedr. hjælp, vejledning og information om brobygningsforløbet.

 • Oktober - uge 43.

  Alle elever er nu  ude i deres respektive brobygningsforløb på STX, HF, HHX, HG, HTX, EUC, m.v.

Evalueringen er foretaget i efteråret 2018, med deadline d. 1.1.19.

Den skriftlige rapportering er foretaget den 23.1.2019

Evalueringsmetoder:

 • Arbejdsbeskrivelsespunkt for Klasseleder:
  Et af punkterne i arbejdsbeskrivelsen for Klasselederen af Realskolens 10. Klasse er, at denne løbende er forpligtiget til at evaluere konceptet, konditionerne, den pædagogiske tilgang, rammerne, reglerne, indholdet - (såvel undervisningsmæssigt som det personlige udviklingsarbejde med eleverne) - didaktikken, værdigrundlaget og elevernes udbytte af forløbet med henblik på løbende innovation og udvikling.

 

 • Møder med Skolelederen:
  Klasselederen har jævnligt  længere møder med Skolelederen, hvor der bl.a. løbende evalueres på 10. Klassekonceptet - såvel konceptet i sin helhed som i detaljer. Her drøftes forslag til nye tiltag og nye initiativer, ligesom det drøftes hvad der ikke fungerer så hensigtsmæssigt, så det skal korrigeres.
   

Resultat af evaluering

 • Nyt koncept af Realskolens 10. Klassefra skoleåret 2012/2013:

  I skoleåret 2011/2012 samledes alle de lærere der skulle udgøre det kommende faste lærerteam i Realskolens 10. Klasse i en lang række længere møder. I løbet af skoleåret udarbejdede det kommende lærerteam med Klasselederen i spidsen et helt nyt koncept for Realskolens 10. Klasse. 

  Herunder skiftede Realskolens 10. Klasse navn til ”TEAM 10”, - begrundet bl.a. i, at teamarbejdet og arbejdet med at lære eleverne teamkompetencer fylder en meget stor del af konceptet.

  Der kom derudover et fast forankret lærerteam knyttet til ”TEAM 10”, der indførtes to nye store projektfag, et nyt projektorienteret naturvidenskabeligt fag, kaldet ”Science”, og Klasselederen fik en klasseledertime hver morgen til sit team. Her foregår briefinger, elevsamtaler, teambuilding, klassemøder, lektietid, m.v.  Endelig blev en række udvalgte fag afviklet, dels til fordel for de nye fag  og dels så der kunne blive plads til  implementering af den projektorienterede arbejds- og undervisningsform, som nu er en væsentlig del af fagkonceptet.

 • Løbende justering af konceptet:

  På baggrund af evalueringerne - beskrevet under ”Evalueringsmetoder” - justeres konceptet løbende. Dette resulterer i, at der i løbet af evalueringsperioden implementeres små og- eller større ændringer af konceptet, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

 • Ændret størrelse på hold:

  På baggrund af erfaringer fra skoleåret 2013/2014 har vi øget det maksimale optag af elever på et hold fra 23 til 26 elever. Dette har vist sig at fungere meget optimalt, bl.a. har det været overordentligt gunstigt for teamets sociale sammenhængskraft.

   

Målsætning frem mod næste evaluering:

 • Pkt. 1: Fastholde stor søgning og det høje elevtal.

  At bibeholde den store søgning der i øjeblikket er til Realskolens 10. Klasse - ”TEAM 10”, med henblik på en fastholdelse af det høje elevtal vi i øjeblikket oplever i ”TEAM 10”

 • Pkt. 2: Leve op til forventningerne:

  At leve op til de høje forventninger og den meget rosende omtale Realskolens 10. Klasse - ”TEAM 10” - i øjeblikket modtager fra såvel nuværende og gamle elever & forældre, som fra almindelig omtale i byen.

 • Pkt. 3: Finpudse konceptet:

  At finpudse konceptet, så vi bliver endnu bedre til at gøre det vi gør nu. Vi har den indstilling og tilgang, at der hele tiden er ting, som kan justeres og dermed gøres lidt bedre - dette vil vi bestræbe os på at gøre.
   

Handleplan for evalueringsområde:

 • Jfr. Punkt 1 under ”mål for evalueringsperiode”:

   

  Orientering og reklame for ”TEAM 10”:

  Der skal konstant holdes fokus på information & orientering om og promovering, branding af - samt reklame for Realskolens 10. Klassetilbud og dets mange muligheder for de unge mennesker. Det er primært Klasselederens ansvarsområde.

   

 • Jfr. Punkt 2 under ”mål for evalueringsperioden”:

  Fokus på konceptoverholdelse:

  Klasselederen skal løbende have fokus på, om vi lever op til de ting der loves i orienteringsmaterialet om ”TEAM 10”-Konceptet” Der skal korrigeres i vores handlemåde, såfremt det konstateres vi på et eller flere punkter ikke lever op til det lovede. Det er primært Klasselederens ansvarsområde, at sørge for en korrigering sker.

 • Jfr. Punkt 3 under ”mål for evalueringsperioden”:

  Punkter på teammøder:

  På teammøderne kan der løbende tages punkter op om tiltag der evt. kunne være hensigtsmæssige. Alle lærere i teamet kan komme med forslag til nye tiltag. På teammøderne kan/skal der tages punkter op procedurer, handlemåder, konditioner, m.v.,, som man ikke synes fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at få korrigeret.  Alle i lærerteamet kan tage sådanne punkter op.

 • Klasselederen har fokus på nye tiltag og ting der evt. skal ændres. Klasselederen skal løbende have fokus på, om der er områder der ikke fungerer helt hensigtsmæssigt, eller om der kan tilføjes nye tiltag til konceptet, som kunne være hensigtsmæssigt.

 

Næste evaluering:

Selvevaluering af 10. klasse evalueres igen i foråret 2022

bottom of page