top of page

Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen Kapitel 10

 

Skoleledelsen på Holbæk Private Realskole følger tæt med i undervisningen og kvalitetssikrer dermed undervisningen. Det gøres ved hvert år at gennemse lærernes årsplaner for faget og sikre at disse lever op til ”Fælles mål” for de enkelte fag.

Ligeledes gennemses hver klasses standpunktsudtalelser som gives 3 gange årligt, såvel som afgangselevernes resultater følges nøje. Det er skolens mål at ligge i top i lokalområdet (Holbæk Kommune), hvad angår eksamensresultaterne.

Lærerne underviser fortrinsvis i deres linjefag, for at sikre at de har den fornødne faglige kompetence. Derfor tages der også hensyn til nye ansøgeres linjefag ved ny ansættelser. Skolen har et uddannelseskrav til lærerne. Vi bestræber os på, at kun uddannede faglærere underviser i fagene. Derudover er det en vigtig prioritering for skolen løbende at videreuddanne lærerne, så de til enhver tid besidder de relevante kompetencer.

Alle skolens lærere sidder i flere fagudvalg, hvor bl.a. undervisningsforløb, læring, læringsmål, evaluering, fortolkning af Fælles Mål og nyt inden for faget er vigtige omdrejningspunkter.

Ledelsen forsøger hele tiden at fremme efteruddannelsen for personalet ved at sætte tilstrækkelige resurser af til området i skolens budget. Ligeledes er der fra skolelederens side lavet en delvis efteruddannelsesplan for skolen.

Alle skolens lærere udarbejder årsplaner for de enkelte klasser med forpligtende ensartede retningslinjer, bl.a. læringsmål og evaluering.

 Alle nyansatte lærere deltager i et opsamlende møde en måned efter deres ansættelse, som en evaluering på starten på arbejdslivet på Realskolen.

 

Eleverne får fra 3. klasse karakterer tre gange om året. Denne procedure giver skoleledelsen et godt indblik i elevernes læring.

Der er hvert år en klassegennemgang af alle klasser, hvor en del af klassens lærere mødes med den pædagogiske leder og evt. afdelingslederen for specialundervisning. Indholdet i klassegennemgangen er en gennemgang af, hvordan det fagligt og socialt går klassens elever.

Skolen benytter standardiserede læseprøver, staveprøver og matematikprøver. Opfølgning ved de faglige vejledere, der refererer til den pædagogiske leder. Endelig følger skoleledelsen resultaterne af den årligeterminsprøve for 9. og 10. klasse i prøvefagene, samt årsprøverne for 6. – 8. årgang - og ikke mindst resultaterne af afgangsprøverne.

Skoleledelsens plan for kvalitetsudviklingen af undervisningen bygger særligt på at have et team af faglige vejledere, der støtter lærerne/pædagogerne i at reflektere over egen praksis, udvikle praksis på bestemte faglige områder samt at støtte lærerne/pædagogerne i at udvikle deres professionelle kompetencer generelt til fx at målsætte, analysere praksis, inddrage teorier, udvikle og begrunde syn på fag, didaktik, undervisning og læring og samarbejde om fælles udvikling af skolen. En del af de faglige vejledere fx læsevejledere, danskvejleder, matematikvejleder, ordblindevejleder og talentvejleder observerer undervisning med faglige/sociale udfordringer for øje med henblik på at fremme lærerens refleksion om undervisning og læring. Fokus er primært på undervisningsdifferentiering. Et vejledningsforløb kan være frivilligt eller planlagt. Alt efter karakteren af forløbet er skoleledelsen i højere eller mindre grad inde over.

I skoleåret 2018/2019 deltager 4 lærere med fagene dansk, matematik og engelsk i projektet ”Talented” for at give inspiration til at fremme talentundervisningen i disse fag.

Skoledelsen prioriterer tid til fagudvalgene, som på mange måder er kraftcentrene i udviklingen af undervisningen. Vi tilstræber, at fagudvalgsformanden er så kompetent som mulig. Fx ved at besidde en vejlederuddannelse eller på anden måde at have dygtiggjort sig i sit fag.

Skoleledelsen understøtter nye tiltag og projekter til kvalitetsudviklingen af undervisningen, som lærere og vejledere bringer på bane.

Skoledelsen prioriterer at afsætte midler til ”up-to-date” materialer til undervisningen. Både når det gælder fysiske bøger, tavlebøger og et stort udvalg af digitale programmer og portaler.

Skoleledelsen arbejder løbende med skolens kompetenceplan for at sikre, at skolen til enhver tid har de nødvendige kompetencer. Vi prioriterer fortsat efter- og videreuddannelse – både uden for og inden for huset. Vi har erfaret, at fælles kompetenceudvikling for en gruppe af lærere ofte giver stor værdi. Vi prioriterer ligeledes løbende efteruddannelse af vejledere, der dermed er rustet til at lære videre og facilitere vidensdeling.

Skoleledelsen skal også være opdaterede og arbejde med deres egen kompetenceudvikling. Vi er derfor opmærksomme på at deltage på relevante kurser.

Skolen anser MUS for et vigtigt redskab i medarbejderne kompetenceudvikling - derfor deltager både skoleleder og pædagogisk leder i alle MUS med lærerne.

Skoleledelsen holder sig orienteret via Undervisningsministeriet og Danmarks Private Skoler. En særlig opmærksomhed fra skoleledelse og kontorpersonale sikrer, at obligatoriske bestemmelser hurtigt bliver implementeret i skoleprocedurerne.

 

Evalueringen er foretaget efteråret 2017 med deadline d. 1.12.17.

Den skriftlige rapportering er foretaget den 14.12.2017

Evalueringsmetode:

Skoleleder og pædagogisk leder har i samarbejde evalueret dette kapitel.

 

Evalueringsresultat:

Ud over den almindelige årlige og daglige kvalitetssikring er daglige ledelse i tæt samarbejde med skolens forretningsudvalg for lærerråd, hvor nye tiltag  og projekter aftales.

Vi mener at skoleledelsen via skolens procedurer sikrer kvaliteten af undervisningen på mange måder og at en fortsat opmærksomhed vil sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i undervisningen. Realskolens elever har et højt niveau - jf. kapitel 2.

Vi vil gerne værne om at fastholde de beskrevne strukturer for kvalitetssikringen af undervisningen med alle de tiltag, vi gør nu – for vi kan se, de virker. Desuden vil vi fortsat være opmærksomme på at fremme og understøtte ideer, tiltag og procedurer, der fremmer kvalitetsudviklingen af undervisningen.

Vi kan dog sagtens optimere arbejdsgangene af disse procedurer, idet der er behov for en mere struktureret indsamling af information.

Arbejdet med selvevaluering og de spørgsmål, dette evalueringsredskab giver anledning til at stille til lærerne og hinanden i skoleledelsen – og de svar, vi har fundet frem til, har givet et fornyet indblik i, hvad der rent faktisk sker i undervisningen, og hvordan lærerne arbejder med elevernes læring. Skoledelsen er af den opfattelse, at skolens procedurer omkring kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af undervisningen er i overensstemmelse med skolens syn på kvalitet og dermed understøtter skolens værdier.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Det er et udviklingsønske fra skolelederens side at ledelsen i højere grad end i dag, kunne skabe sig selv mulighedfor at overvære mere af lærernes undervisning, f for også på den måde kunne kvalitetsikre - og udvikle undervisningen.

Handleplan:

Skoleledelsen skal lægge en plan for i højere grad at arbejde struktureret med data, så elevernes testresultater gennem skoleforløbet på en let tilgængelig måde kan blive brugt til læring, refleksion og nysgerrighed på ledelsesniveau om, hvor den enkelte elev er i sin udvikling.

Selvevaluering skal være en langt mere synlig i skolens processer. Der bliver evaluereret på alle parametre, men skoleledelsen vil gerne synliggøre og italesætte at der er tale om selvevalueringsprocesser.

Skoleledelsen vil planlægge ressourcer, så der bliver mulighed for observation i klasserne. Forretningsudvalget for LR inddrages i denne planlægning.

Næste evaluering:

Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen evalueres i efteråret 2020.

 

bottom of page