top of page

Skolens profil Kapitel 1

 

Holbæk Private Realskole er en selvejende institution i Holbæk - beliggende i centrum. Skolen blev oprettet af Theodor Knuthsen den 4. november 1846.

 

Holbæk Private Realskoles formål og værdigrundlag

Realskolens formål er at levere et undervisningstilbud af høj kvalitet i overensstemmelse med vores værdisæt.

Skolens værdier hviler på et kristent dansk kulturgrundlag og opdrager eleverne i til respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger. På skolen håndhæves gamle traditioner, samtidig med en fortsat pædagogisk, didaktisk og teknologisk fornyelse. Skolen arbejder på at styrke elevernes  ansvars- og pligtfølelse gennem det daglige arbejde på skolen og hjemme.

Der oprettes målrettet fagligt med undervisningsmål og opfølgning herpå. Realskolens formål er at drive en privat prøveberigtiget grundskole.

Undervisningen på Realskolen står mål med de fastlagte officielle krav, hvilket betyder, at alle elever der forlader 9. klasse, efter at have gået på Realskolen har fået en solid grunduddannelse, der giver eleverne de bedste muligheder for at fortsætte deres skole- og arbejdsliv.

Realskolen er resultatorienteret. Ud over fokus på undervisnings faglighed har vi også på Realskolen betydelig fokus på kvaliteten af de undervisningsmæssige aktiviteter. Har de den ønskede effekt? Er udbyttet godt nok? Hele tiden søger Realskolen hen imod at kvalitetssikre den enkelte elevs målopfyldelse.

Skolens profil

Holbæk Private Realskole er en faglig skole, der i høj grad vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, sociale udvikling.
Skolen tilbyder Skolefritidsordning for 0.-2. klasse, samt Café for 3.-6. klasse.

 

Realskolens vision 2021

Den professionelle skole
Realskolen tager i udgangspunkt i det hele barn. Det styrker elevens lyst til at lære mere, elevens mulighed for at lære på forskellige måder, elevens mulighed for at lære sammen med andre. Realskolens nøgleord for at drive skole er nysgerrighed, individuelle læringsstile og trivsel med tryghed for den enkelte.

Skole og fritid komplementeres i et forpligtende fællesskab.

Den fremtidssikrende skole 
Realskolen fremsikrer dit barn ved at lægge vægt på viden, innovation, globalisering og kreativitet. Det gør vi ved at inddrage kommunikation, teamwork, IT og medier samt målfastsættelse og evaluering aktivt i undervisningen.

Den fleksible skole
Realskolen lægger stor vægt struktur og traditioner, men er bl.a. også nysgerrig og åben overfor didaktisk nytænkning i form af fleksible skoledage, skemaer og læringsrum.

Skolen udvider hvert år sit elevtal, således at skolen hen over ti år går fra at være to-sporet til at være tre-sporet. Realskolens vision er at være fuldt tresporet fra 0.-9. klasse samt en 10. klasse i august 2021.

Skolens samlede elevtal pr. 5. september 2018 var 620 elever.

Skolens samlede antal lærere pr. 5. september 2018 var 41 lærere fordelt på 42,7 årsværk.

Undervisning på de enkelte klassetrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden tilbydes der i 2018/19 undervisning i:
 

Specialundervisning                  I dansk, matematik og engelsk på alle klassetrin.

Trivsels/Studietimer                   2 timer om ugen på alle klassetrin. 0.-4. klasse varetages af pædagoger. 

Talentundervisning                   Tilbydes særlige talentfulde elever på mellemtrin og i overbygning i dansk.

                                                      Derudover tilbydes talentelever i dansk, science og engelsk særligt tilrettelagte kurser

                                                      hos Sciencetalenterne, samt på Talentcamps.

Svømning                                    2 timer om ugen på 4. klassetrin.

MasterClass                                Obligatoriske valgfag for 4.-6. klasse, med en stor og meget varieret fagpakke.

Skolens organisering

Realskolens bestyrelse varetager skolens overordnede ledelse, samt er ansvarlig for skolens drift. Bestyrelsens opgave er herunder at forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen med skyldige økonomiske hensyn.

Den daglige faglige og pædagogiske ledelse varetages af skolelederen - forestår skolens daglige drift og træffer alle dermed forbundne dispositioner indenfor skolens budget. Dette daglige ledelsesaarbejde foregår i tæt samarbejde med den øvrige daglige ledelse ved den administrative leder, med dagligt ansvar for økonomi, bygninger og arealer. Den pædagogiske leder med ansvar for det skole- og alt undervisningsrelateret, samt fritidslederen med det daglige ansvar for Fritidsordning, café og klub. Derudover er der en afdelingsleder for 10. klasse, som har ansvar for skolens 10. klasse og dens 26 elever med forældre, samt en afdelingsleder for specialundervisning og støtteelever.

Skolen er ikke afdelingsopdelt. Lærerne samarbejder i fagudvalg samt omkring de enkelte klasser og elever, men samarbejdet er ikke team-organiseret.

Skolens undervisning foregår klasseopdelt. Skolen har nu tre spor fra 0. klasse til og med 6. klasse og to spor fra 7.-9. klasse. Skolen tilbyder en 10. klasse.

Skolen modtager førskolebørn omkring 1. maj. Førskolebørnene gøres skoleparate  i maj og juni. Aktiviteterne forestås af SFO-pædagoger, derudover får klasserne undervisning af de kommende 0. klasseledere.

Klassekvotienten er 22 elever i 0.-9. klasse. I 10. klasse er klassekvotienten 26 elever.

Undervisningen i håndarbejde, sløjd  i 5.-6. klasse foregår på hold af 11 elever.

Realskolen har nu 86 medarbejdere, herudover modtager skolen ofte virksomhedspraktikanter samt lærer- og pædagogstuderende i praktik.  Medarbejderne er aktive i en række faglige, rådgivende og erfaringsudvekslende fællesskaber, såsom lærer- og pædagogråd, fag- og klasseteams, aktivitetsteams, briefinger mv. 

Prøver

Skolen afholder Folkeskolens prøver for såvel 9. som 10. klasse. Folkeskolens prøver er obligatoriske efter 9. klasse. Skolen har en forventning om, at alle elever går til prøve efter 10. klasse, og fritagelse fra prøve gives kun i særlige tilfælde af skolens leder.

Desuden afholdes følgende interne prøver:

6. klasse: Skriftlig dansk og matematik

7. klasse: Skriftlig dansk og matematik, mundtlig dansk.

8. klasse: Skriftlig dansk, matematik. Mundtlig engelsk/tysk, matematik, naturfag, historie/samfundsfag.

Der afholdes en årlig terminsprøve for 9. og 10. klasse.

Slutmål og delmål

Skolen følger Folkeskolens Fælles mål i langt de fleste fag. Afvigelser herfra er beskrevet nærmere i kapitlet Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse.

I den humanistiske fagblok er der afvigelser i forbindelse med at skolen ikke tilbyder kristendom i 7.-9. klasse. 

I den naturfaglige blok er der afvigelser for fagene biologi, historie og geografi på 3.-6. klassetrin.

I den praktisk/musiske fagblok er der interne læseplaner i håndarbejde og sløjd.

Evalueringen er foretaget gennem skoleåret 2018/19.
Den skriftlige rapportering er foretaget den 2.4.2019

Evalueringsmetode:

Drøftelser i skolens ledelse samt inddragelse af allerede eksisterende materiale om skolens værdigrundlag, formål og profil indgår. Daglig ledelse har startet evalueringsprocessen med en brainstorm omkring skolens værdier, formål og profil. Udledningerne af denne proces har efterfølgende medført et valg af evalueringsmetode anvendt i de eksisterende funktionelle teams, i første omgang lærerteamet. I lærerteamet er der arbejdet refleksivt ud fra skolens værdier. I reflektionen over Realskolens profil blev der taget afsæt i følgende spørgsmål: "Hvilken skole har vi - og hvilken skole vil vi have?" Disse spørgsmål tog udgangspunkt i skolens praksis. Efterfølgende, i respektive fokusgrupper,  blev mulighederne for henholdvis afvikling og udvikling af praksis fundet frem, dermed ønskes et fælles udgangspunkt for at nærme sig en konsensus for kvalitet og udvikling.

I lærerrådet er der gennem efteråret 2018 afholdt tre møder hvor temaet var fortolkning af skolens nuværende værdier.

Ved førskole-start var alle nye forældre igennem en kreativ og refleksiv proces omkring skolens værdier, hvor de blandt andet skulle vægte hvilke værdier der var vigtige for dem frem for andre. 

Evalueringsresultat:

Vi har fundet god overensstemmelse mellem skolens profil og den aktuelle skolehverdag.

Der er sket en stor naturlig udskiftning i lærergruppen, når 30 % nye lærere er kommet til som følge af naturlig afgang samt udvidelse af skolen. Der er derfor en enighed om, at der fortsat er behov for en tydeliggørelse af skolens værdier. Der ønskes en større bevidsthed og italesættelse af sammenhængen mellem daglig praksis og skolens værdier - blandt både børn og voksne i hele organisationen. Derudover viste evalueringen et behov for en mere konkret fysisk tydeliggørelse af skolens værdier.

I skolens daglige ledelse var der fokus på først at kortlægge skolens værdier i praksis - først derefter at sætte udviklingsmål.
Det overvejes i daglig ledelse og bestyrelse om der sættes flere ressourcer af til både det interne arbejde med værdierne og til grafisk markering af værdierne i skolens fysiske læringsmiljø.

Mål frem mod næste evaluering:

På baggrund af evalueringsresultatet er målet at tydeliggøre og italesætte skolens profil og værdier - med særlig opmærksomhed på den interne værdi-fortælling - så der kommer en klar bevidstgørelse om hvad skolen står for. Målet er også at bruge denne bevidsthed til en videreudvikling og kvalitetssikring af skolens profil.

Handleplan:

Der er fortsat brug for at arbejde refleksivt med skolens værdier, formål og profil,  Der skal nedsættes fokusgrupper for både forældre og elever, hvor der arbejdes refleksivt med skolens værdier - det planlægges at nedsætte disse forkusgrupper i løbet af skoleåret 2019/20.

I daglig ledelse og bestyrelse skal der i november 2019, ved budgetlægningen for 2020, tages stilling til hvor store ressourcer, der kan sættes af til både det interne arbejde med værdierne og til den grafisk markering af værdierne i skolens fysiske læringsmiljø.

Derudover påbegyndes i de nærmeste tre år arbejdet med udarbejdelse af en visionsplan  - ud fra en evaluering af målene i Visionsplan 2021.

Næste evaluering:

Antal elever og lærere opdateres årligt per 1. november. Skolens profil evalueres igen i foråret 2022.

FAG 1.JPG
FAG 2.JPG
bottom of page