top of page

Elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen Kapitel 2

Skolens praksis:

Til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen anvender skolen følgende evalueringsmetoder:

 

 • Div. tests på udvalgte klassetrin i matematik, læsning og stavning, se bilag 1

 • Div. evalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder, bl.a. målcirkler, små faglige tests som f.eks. diktater og prøver, rettearbejde mv.

 • Endelig evalueres eleverne ved afgangsprøverne for 9. og 10. klasse.

 

Eleverne inddrages ud fra fastsatte mål i evalueringen af deres faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

 

 • Elevsamtaler med klasselærer på alle klassetrin en gang årligt.

 • Lærernes anvendelse af div. selvevalueringsmetoder i de enkelte fag / fagområder.

 • Mundtlig og skriftlig evaluering af forløb i de forskellige fag.

 • Karaktergivning for 3.-10. klasse og lærernes drøftelser med eleverne heraf.

 • Lærernes drøftelser med eleverne af resultater og heraf opfølgende indsats i forbindelse med læse-/matematiktest.

 • Deltagelse i skole-hjemsamtaler.

 

Forældrene inddrages i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen gennem:

 

 • Skolehjemsamtaler med klasselæreren og udvalgte faglærere hvert forår og efterår (se bilag 2)

 • Forud for elevsamtaler kan forældre evt.  inddrages i elevens eventuelle udfyldelse af forberedelsesark til samtalen.

 

Lærerne (i 0.-3. klasse også pædagogerne) samarbejder og videndeler omkring elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen på følgende områder:

 

 • Der afholdes klassemøder to gange om året – forud for skole-hjemsamtalerne – hvor alle elever gennemgås mhp. at vurdere elevernes faglige udbytte af undervisningen og drøfte elevernes fremtidige undervisnings- og læringssituation.

 • I 9. og 10. klasse samarbejder klassens lærere mhp. afklaring af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. Klasselærer og UU-vejleder mødes mhp. denne afklaring i forhold til elevernes uddannelsesplaner.

 • Resultaterne af såvel standardiserede matematiktest som læse- og stavetest på udvalgte årgange behandles på konferencer mellem klassens matematik-/dansklærer og henholdsvis matematikvejleder, læsevejleder og afdelingslederen for specialundervisning med henblik på at rådgive og evt. indstille elever til læsecafé, talcafé eller specialundervisning.

 

Underretning af elever og forældre om elevens standpunkt og generelle udbytte af undervisningen sker gennem:

 

 • Afgivelse af standpunktskarakterer i 3.-10. klasse i alle fag, samt udtalelser i 0.-2. klasse. Desuden vurderes arbejdsindsatsen i samtlige fag. Dertil tilføjes en fremmedrettet kommentarer.

 • Klasselærernes årlige elevsamtale, hvor elevens faglige og alsidige udvikling drøftes med eleven.

 • To årlige klasselærersamtaler med forældre og (fra 4. klasse) elever, hvor der orienteres om elevernes faglige udbytte af undervisningen i dansk. Ved samtalerne deltager også én eller flere af elevens faglærere, der orienterer om elevens faglige udbytte i faget.

 • Resultater af standardiserede læse-, stave- og matematikprøver på udvalgte klassetrin og af løbende afleveringer /tests i klasserne (udtalelser/karakterer) meddeles eleverne gennem løbende samtaler mellem lærer og elev.

 

Elevernes generelle faglige standpunkt vurderes gennem:

 

 • Karaktergivning tre gange årligt på 8. – 10. klassetrin, hvor det faglige standpunkt bedømmes efter 7-trinsskalaen og arbejdsindsatsen ved afkrydsning på en 5-delt skala. For 3.-7. klassetrin bedømmes standpunktet ud fra en afkrydsning på en 5-delt skala.

 • Lærernes løbende vurdering af elevernes faglige præstationer og faglige udvikling i form af små tests, mundtlige præsentationer mv.

 • Større skriftlige afleveringer.

 • Terminsprøver i dansk, matematik, biologi/geografi, engelsk og/eller tysk for 9.-10. klassetrin en gange årligt (november).

 • Skriftlige og mundtlige årsprøver i udvalgte fag for 6.-8. klasse (maj-juni).

 • Skriftlige projektudtalelser på 9.-10. klassetrin. Udtalelsen suppleres med en karakter.

Vurdering af elevens faglige standpunkt i udvalgte fag:

Dansk

Læsetest på udvalgte årgange, se bilag 1.

Skriftlige årsprøver 6.-8. klasse (maj-juni) i læsning, retskrivning samt skriftlig fremstilling.

Terminsprøve 9.-10. klasse  januar i læsning, retskrivning samt skriftlig fremstilling (FSA/ FS10-niveau).

Matematik

Matematiktest på udvalgte årgange, se bilag 1.

Skriftlige årsprøver 6.-8. klasse (maj-juni).

Terminsprøve 9.-10. klasse januar (FSA/FS10-niveau).

Engelsk

Skriftlig årsprøve 8. klasse (maj-juni).

Terminsprøve 9.-10. klasse januar (FSA/FS10-niveau).

 

Historie

Skolen er ikke prøvefri i historie, hvorfor punktet udelades af selvevalueringen.

 

Bilag 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

 

 

 

 

 

Evalueringen er foretaget henover forår og efterår 2018 med deadline d. 1.1.19.
Den skriftlige rapportering er foretaget den 12.1.2019

Evalueringsmetode:

I fagudvalgene er der i efteråret 2018 arbejdet med hvilke test og prøver der nu benyttes og hvilke der skal fortsætte. Derudover er har Lærerrådet i samarbejde med daglig ledelse i foråret 2018 arbejdet med fortolkning af både tal- og bogstavkaraktererne. 

Ud fra elevernes arbejde i den daglige undervisning samt ud fra diverse testresultater og evalueringer,  bliver der foretaget en vurdering af elevernes niveau, der ender ud i en karaktergivning to til tre gange om året, alt efter klassetrin. 

Derudover er der både i fagudvalg, samt i daglig ledelse lavet en benchmarking af 9. og 10. klasses eksamenskarakterer i forhold til både folkeskoler i området, gennemsnittet på landsbasis samt i forhold til Realskolens tidligere resultater.

Evalueringsresultat:

Fagudvalgene holder sig fortsat ajour med nye former for evalueringsmetoder til at undersøge elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Der er arbejdet meget med at afprøve nye evalueringsformer, - også for at finde frem til gode måder hvorpå eleverne inddrages, så de kan sætte nye mål. Særligt i forbindelse med rettearbejde af skriftlige opgaver i dansk har der, ved hjælp af læsevejlederne og talentvejlederen, været afprøvet andre måder at evaluere på. 
Det er dog fortsat et område som der skal udvikles, så elever og forældre i større grad bevidstgøres om evalueringsformer og muligheder. 

På baggrund af Lærerrådet og daglig ledelses arbejde med fortolkning af bogstavkarakterne er der udarbejdet en "Sådan gør vi her" guide til karaktergivning, med en ny skala for bogstavkaraktergivning. Resultatet af dette arbejde ses her:

Generelt i forhold til inddragelse og underretning af elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen har vi brug for at få klarlagt mere præcist, hvordan elever og forældre oplever inddragelsen. Evalueringen er på nuværende tidspunkt for tyndt baseret på "synsninger" og kræver derfor en tydelig udarbejdelse og planlægning.

Eksamensresultaterne for 9. og 10. klasse i 2017 viser i en sammenligning med landsgennemsnittet og konkurrerende skoler i Holbæk kommune at Realskolen ligger langt over gennemsnittet i Holbæk Kommune med et fælles gennemsnit for alle prøver på 7,9 mod kommunens 6,7. I denne sammenligning kan skole, forældre og elever kun være godt tilfredse med resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernes niveau dansk, matematik, engelsk ses her i en sammenligning med med Folkeskolen på landsbasis og de frie og private skoler - også på landsbasis. Sammenligningen viser at selvom Realskolen ligger over Folkeskolens gennemsnit, så er der stadig plads til udvikling og en stræben efter at nå højere op i forhold til de private skolers gennemsnit.

 

 

 

 

 

 

Mål frem mod næste evaluering:

Vi vil dels blive klogere på hvordan elever og forældre opfatter den tilbagemelding  de nu modtager på det faglige standpunkt og det generelle udbytte af undersivningen. Derudover vil vi stræbe mod endnu bedre eksamensresultater og blive klogere på hvilken vej der skal gås for at åbne dette.

Handleplan:

Forældre og elevers oplevelse af inddragelse ved skole/hjem-samtalerne skal undersøges nærmere  - kan vi gøre det anderledes i forhold til skole-hjem-samtalerne? Der skal nedsættes forkusgrupper for både forældre og elever, hvor der skal reflekteres nærmere over den måde vi nu gennemfører skole-hjem-samtaler, indholdet og virkningen af disse samtaler. Fokusgrupperne nedsættes i foråret 2020.

Fortsætte med at lave benchmarking af 9. og 10. klasses eksamenskarakterer i forhold til både folkeskoler i området, gennemsnittet på landsbasis samt i forhold til Realskolens tidligere resultater, hvert år i august, som opfølgning på sommerens prøver og resultater. Denne sammenligning skal tages med ud i fagudvalgene til nærmere granskning med en beder udvikling for øje. der vil i fagudvalgene arbejdes med hvordan eleverne i højere grad kan inddrages i deres daglige evaluering, for at motivere dem til bedre resultater. 

Næste evaluering:

Eksamensresultater evalueres hvert år i august. Kapitel 2 evalueres igen senest efterår 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJEM 1.JPG
HJEM 2.JPG
kak holb.PNG
kak hpr.PNG
kak genm.JPG
bottom of page