top of page

Elevens alsidige personlige udvikling Kapitel 4

 

Ved hjælp af udvalgte eksempler beskrives i det følgende hvordan skolen gennem undervisningen og i sine øvrige aktiviteter fremmer elevernes alsidige udvikling forstået som:

 

 • Lysten til at lære mere

 • Lære på forskellige måder

 • Lære sammen med andre

 

Elevens alsidige udvikling i fagene

 

Skolens historiske udspring som realskole sætter det fag-faglige i fokus. For at vække, bevare og styrke elevernes nysgerrighed, motivation og lyst til at lære udvælges det faglige stof i en balance mellem de faglige krav og elevernes ønsker og interesser. Gennem opstilling af læringsmål for klassen og for den enkelte elev arbejdes med elevernes motivation for at lære mere.

 

For at udfordre eleverne alsidigt inddrages en bred vifte af undervisningsformer afstemt efter fagligt indhold og elevgruppens sammensætning. For at give eleverne mulighed for at lære på forskellige måder bruger vi bl.a.:

 • Cooperative Learning-strukturer

 • Lærerstyret undervisning med fælles gennemgang og klassesamtale

 • Elev til elev-undervisning

 • Elevpræsentationer

 • Gruppearbejde og pararbejde

 • Projektarbejdsformen

 • Inddragelse af konkrete materialer

 

For at imødekomme behovet for undervisningsdifferentiering tilbyder skolen ud over den daglige undervisningsdifferentieret undervisning, studietimer, specialundervisning på små hold og talentundervisning . Der arbejdes aktivt med muligheder for undervisningsdifferentiering i lærergruppen. Dette  for at give mere tid til den enkelte elev og mulighed for at arbejde med forskelligt materiale og på forskelligt niveau på holdene. Uanset fagligt niveau skal eleven udfordres og opleve sig selv som del af et læringsfællesskab.

Elevens alsidige udvikling i skolens aktiviteter i øvrigt

belyst gennem eksempler på målsætninger.

Målsætning for morgensang:

 • At opleve glæden ved at synge

 • At bibringe eleverne indsigt i den danske sangskat

 • At eleverne lærer at indgå i et større fællesskab

 • At eleverne lærer at modtage en kollektiv besked

Skolen har morgensang hver dag for udvalgte klassetrin.

Målsætning for skolens idrætsdag og deltagelse i diverse idrætsstævner:

 • Eleverne skal opleve glæde ved at bevæge sig sammen med andre.

 • Så mange elever som muligt er så aktive som muligt i så stor en del af tiden som muligt.

 • Eleverne skal udfordres fysisk (sved på panden) gennem deltagelse i forskellige, også mindre kendte idrætsaktiviteter.

 • Eleverne skal samarbejde med elever fra andre klasser end deres egen.

 • Eleverne skal opleve, at det ikke kun gælder om at vinde – Fairplay.
   

Idrætsdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed for alle skolens elever.

Undervisningsmiljø

Alle elever tager del i at skabe et godt undervisningsmiljø: fysisk i form af oprydning, duksearbejde samt ønsker til udsmykning, socialt i form arbejde med ”Den gode klasse”, klassefællesskab og klasseregler.

Evalueringsmetoder til den alsidige udvikling

Elevernes alsidige udvikling evalueres bl.a. gennem trivselsundersøgelser på Klassetrivsel.dk. 

Hvert år på den nationale trivselsdag gennemføres en fælles trivselsundersøgelse, som indeholder de samme spørgsmål til alle klasser. Undersøgelsen udarbejdes af daglig ledelse og spørgsmålene går generelt på elevens daglige trivsel samt forhold til lærere og kammerater. Klasselærere kan efterfølgende bruge resultatet af undersøgelsen til planlægningen af det fremtidige arbejde med trivsel i klassen. Daglig ledelse får også med denne undersøgelse et samlet billede af trivslen blandt eleverne på skolen.

Både klasse- og faglærere benytter klassetrivsel.dk i løbet af skoleåret, dels som forberedelse til de to årlige skole/hjem-samtaler, men også ved specifikke opståede trivselsproblematikker, som fx. digital mobning. 
Er der mistanke om mobning træder skolens antimobbestrategi i kraft.

Klasselæreren holder individuelle elevsamtaler på alle klassetrin hvert år, og elever fra deltager, efter klasselærerens anbefaling, i de halvårlige skole-hjemsamtaler med klasselæreren og evt. én eller flere af elevens faglærere. Elevens alsidige udvikling er også her et tema.

Når der gives karakterer 3 gange årligt, bedømmes også arbejdsindsatsen i fagene. Arbejdsindsatsen fortæller også noget om elevens alsidige udvikling.

I de praktisk-musiske fag musik, håndarbejde og sløjd oplever eleverne hurtig evaluering, både når det lykkes og når det ikke gør. At indgå i kreative læreprocesser sammen med andre er en del af elevens alsidige udvikling.

Dato for evalueringen:

Elevens alsidige udvikling er evalueret i foråret 2019.

Evalueringsmetode:

På et lærerrådsmøde i foråret 2019 arbejdede alle skolens lærere med gruppevis at definere elevens alsidige udvikling og at beskrive skolens praksis på området. Arbejdet blev understøttet af en række arbejdsspørgsmål udarbejdet af skolens selvevalueringsudvalg på baggrund af Danmarks Privatskoleforenings undersøgelsesværktøj, som fokuserer på flg. tre forudsætninger for alsidig udvikling i skolen:

 • Lysten til at lære mere - trivsel, undervisningsmiljø, meningsfuldhed og motivation.

 • Lære på forskellige måder - differentiering.

 • Lære sammen med andre

Grupperne fokuserede særligt på hvordan der kan arbejdes med trivsel i klasserne, bl.a. ud fra en analyse af den generelle trivselsundersøgelse udarbejdet på den nationale trivselsdag 1. marts 2019.

Evalueringsresultat:

Skolen har gennem arbejdet med elevernes alsidige udvikling gjort sig erfaringer med at selvevaluere et område, som alle lærere har del i. Det er en udfordring at arbejde med et sådant område såvel i fællesskab som gennem udvalgsarbejde. Selvom vi kan opnå konsensus på en række delområder, har man fra hver sin praksis talrige vinkler, som vanskeligt lader sig sammenfatte, hvilket også har været udvalgets udfordring.

Ikke desto mindre har det været givende og skærpet det fælles fokus på behovet for at opstille målsætninger, også for det svært målbare, således at det efterfølgende kan evalueres.

Den fælles trivselsundersøgelse viste at tæt på 90 % af eleverne svarer at de har det godt i deres klasse, kun en elev har svaret negativt, resten svarer nogen gange. Målet er naturligvis at alle har det godt og klasselærerne tager nu fat der hvorundersøgelsen viser et behov.

95 % af eleverne svarer at de har de venner de ønsker sig, men 9 % svarer at de har følt sig mobbet af en klassekammerat - eller en fra en anden klasse. Det fortæller os at der fortsat er behov for at arbejde med trivsel i alle klasser, arbejde på at styrke relationerne eleverne i mellem, samt et positivt og aktivt forældresamarbejde, både skole og hjem - mellem også hjem og hjem imellem.

1 % af eleverne svarer at de føler sig mobbet af deres lærere - 75 % tror at deres lærer kan lide dem.Selvom det kun er 1 %,  skal dette forsøges at mindskes til nul.

12 % svarer at de keder sig i timerne, vi skal være nysgerrige på om vi er gode nok i forhold til undervisningsdifferentiering.

Mål frem mod næste evaluering:

Skolens mål for evalueringsområdet er at skærpe lærernes fokus på at opstille mål for elevernes alsidige udvikling på linje med de faglige læringsmål. På  Realskolen ser vi arbejdet med de faglige mål og arbejdet med elevernes alsidige udvikling som hinandens gensidige forudsætninger.

Vi skulle gerne opnå bedre resultater i forhold til den generelle trivselsundersøgelse, der foretages igen i foråret 2020, på baggrund af det opfølgende arbejde der er igangsat efter undersøgelsen d. 1.3.19.

Der skal i lærergruppen være et større fokus på om alle elever stimuleres på det niveau de er.

Handleplan:

Elever inddrages i løbet af skoleåret i undervisningens tilrettelæggelse, og de overdrages ansvar for enkeltvis/i fællesskab at planlægge og udføre dele af undervisningen.

Der udarbejdes årligt en fælles trivselsundersøgelse, samt flere klasse-individuelle trivselsundersøgelser baseret på lærere og elevers ønsker.

Vi vil arbejde på at lave flere aktiviteter på tværs af klasserne, for at styrke relationerne eleverne i mellem - for på den måde at mindske drilleri/mobberi.

I forhold til at 1 % af eleverne føler sig mobbet af lærere, så vil vi bruge mødetid på netop at debattere den gode relation mellem lærer og elev. Dette vil tages op i løbet af foråret 2019 - som opfølgning på trivselsundersøgelsen.

Der i gangsættes flere talentvejleder forløb i klasserne i april-juni 2019, for at inspirere lærere til en anden tilgang til undervisningsdifferentiering og på den måde stimulere flere elever til bedre læring.

 

Næste evaluering:

Elevens alsidige udvikling evalueres igen i efteråret 2022.

bottom of page